top of page
Foto team.jpg

School met P.I.T.

Visie

logo pius x basis zele

1 stap terug

PIUS X-BASIS: een school met PIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATIE: Ouders als partners, leerlingen, CLB, ondersteuningsnetwerk, …

We gaan ervan uit dat het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen verbonden is met de thuissituatie. Het contact met ouders is dan ook van groot belang.

Samen met het team en de brugfiguur zorgen we voor verschillende contactmomenten. We proberen via peuterparticipatie, spelletjes namiddagen, (voor)leesmomenten, openklasmomenten, … ouders te betrekken bij het klasgebeuren.

We vinden het ook belangrijk om de context waarin het kind opgroeit beter te leren kennen.

Ook de leerlingen zijn een belangrijke partner, ze kunnen in hoekenwerk eigen keuzes maken die motiveren om te leren. In de leerlingenraad kunnen ze ideeën uitwerken om de school mee vorm te geven. Tijdens de kindcontacten wordt er geluisterd naar hun inbreng. Op de speelplaats krijgen de leerlingen van de bovenbouw de organisatie van het speelhuis in handen, de kleuters verzorgen de kippen en de leerlingen van de lagere school onderhouden de vierkantenmetertuintjes, … zo tonen we aan dat we hier zinvol leren en leven.

Daarnaast wordt er nog actief samengewerkt met het CLB, het ondersteuningsnetwerk, ROTZ Huis van het Kind en de gemeente, OKO de buitenschoolse kinderopvang, de pedagogische begeleiding, …

 

INITIATIEF tot kwaliteitsvol onderwijs

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs en dit in een school waar verschillende bevolkingsgroepen leren samenleven. Als school willen we bewust werk maken van kwaliteitsvol onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs betekent meer dan de hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de leerstof. Dit zijn uiteraard twee belangrijke componenten die we niet loslaten.

Het eindresultaat dat elke leerling, volgens eigen mogelijkheden, op het einde van de basisschool haalt is uiteraard belangrijk en moet zo hoog mogelijk liggen. Het proces dat elke leerling doormaakt om dit eindresultaat te behalen is minstens van even groot belang. Kinderen mogen leren door vallen en opstaan en hun fouten zien als groeikansen.

Het is dan ook de plicht van de school en van elke individuele leerkracht erover na te denken hoe alle aspecten van dit groeiproces geoptimaliseerd kunnen worden. We zorgen voor een continue professionalisering van het team om zo onze werking efficiënt te maken. Innovatie gaan we niet uit de weg.

 

TALENTVOLLE kinderen in actie

Elk kind heeft talent. Wij als school bieden een doordacht en rijk gamma aan leerstof aan. We creëren een betekenisvolle krachtige leeromgeving die aansluit bij de interesse van de kinderen.  Zo ontstaat betrokkenheid en kan het kind groeien en gedrag ontwikkelen om zijn talent ten volle te benutten.  En dit zowel op gebied van kennis, (sociale) vaardigheden als naar attitudes. ‘Betrokkenheid’ verwijst naast een vlotte communicatie ook naar het plezier beleven aan exploreren, het voluit gaan, gemotiveerd zijn, naar een intens bezig zijn aan de grens van het eigen kunnen. Naast de parameter betrokkenheid heb je nog welbevinden: Als kinderen zich ‘wel in hun vel voelen’, durven ze zichzelf te zijn en zijn ze weerbaar. Het is naast betrokkenheid essentieel om te komen tot leren en ontwikkelen.

Van in de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar worden deze parameters nauwlettend opgevolgd door de leerkrachten en ander personeel. Problemen worden aangepakt opdat kinderen optimale groeikansen krijgen om te komen tot zinvol leven en leren. Kinderen worden beluisterd, we maken tijd voor kindcontacten.

Ten slotte gaan we er als school van uit dat een positief welbevinden en hoge betrokkenheid leiden tot het optimaal verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Door de verschillende aangewende didactische organisatievormen leren kinderen samen werken en leven, problemen oplossen, verschillen positief aanwenden en discriminatie tegen te gaan. We willen dat ze de school verlaten met een positief zelfbeeld en een ruime blik op de wereld, hun talenten in volle actie!

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. In onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.

School met pit.png
bottom of page