top of page
Foto team.jpg

School met P.I.T.

Visie

logo pius x basis zele

1 stap terug

PIUS X-BASIS: een school met PIT

 

 

waar we volgende bouwstenen belangrijk vinden:

 

 

 

Ouders als partners

 

We gaan ervan uit dat het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen verbonden is met de thuissituatie. Het contact met ouders is dan ook van groot belang. Samen met het team en de brugfiguur zorgen we voor verschillende contactmomenten. We proberen via peuterparticipatie, spelletjes namiddagen, (voor)leesmomenten, openklasmomenten, … ouders te betrekken bij het klasgebeuren. We vinden het ook belangrijk om de context waarin het kind opgroeit beter te leren kennen.

 

Kwaliteitsvol onderwijs

 

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs en dit op een school waar verschillende bevolkingsgroepen leren samenleven.

Als school willen we bewust werk maken van kwaliteitsvol onderwijs.

Kwaliteitsvol onderwijs betekent meer dan de hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de leerstof.

Dit zijn uiteraard twee belangrijke componenten die we niet loslaten.

Het eindresultaat dat elke leerling, volgens haar/ zijn mogelijkheden, op het einde van de basisschool haalt is uiteraard belangrijk en moet zo hoog mogelijk liggen.

Het proces dat elke leerling doormaakt om dit eindresultaat te behalen is echter minstens van even groot belang.
Het is dan ook de plicht van de school en van elke individuele leerkracht erover na te denken hoe alle aspecten van dit proces geoptimaliseerd kunnen worden. We zorgen voor een continue professionalisering van het team om zo onze werking efficiënt te maken. Innovatie gaan we niet uit de weg.

 

Succesvolle kinderen

 

Als school bieden we een doordacht en rijk gamma van leerstof aan. Deze basis leerstof is van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van het kind. Binnen dit leerproces hechten we heel veel waarde aan het verwerven van (sociale)vaardigheden. Kennis op zich is ten slotte niet voldoende om zich te handhaven binnen de maatschappij. We stimuleren kinderen om kennis te overstijgen.
Kinderen die in een toestand van welbevinden verkeren, voelen zich ‘wel in hun vel’. Ze durven zich zelf zijn en zijn weerbaar. Welbevinden is een parameter om te komen tot leren en ontwikkelen. Een andere parameter is de betrokkenheid van kinderen. ‘Betrokkenheid’ verwijst naast een vlotte communicatie ook naar het plezier beleven aan exploreren, het voluit gaan, gemotiveerd zijn, naar een intens bezig zijn aan de grens van het eigen kunnen.
Van in de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar worden deze parameters nauwlettend opgevolgd door de leerkrachten en ander personeel. Problemen worden aangepakt opdat kinderen optimale kansen verkrijgen om te komen tot zinvol leven en leren. Kinderen worden beluisterd, we maken tijd voor kindcontacten.

Ten slotte gaan we er als school van uit dat een positief welbevinden en hoge betrokkenheid leiden tot het optimaal verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Door de verschillende aangewende didactische organisatievormen leren kinderen samen werken en leven, problemen oplossen, verschillen positief aanwenden en discriminatie tegen te gaan. We willen dat ze de school verlaten met een positief zelfbeeld en een ruime blik op de wereld.

 

Kindvriendelijke infrastructuur

 

We verwelkomen alle kinderen, kleuters en lagere schoolkinderen, op een kindvriendelijke en uitnodigende speelplaats. De organisatie van het speelhuis door de leerlingen van de derde graad,  de speeltuigen, …  tonen aan dat hier kinderen leren en leven. Ook de natuur is binnen gehaald op de speelplaats. Vierkantemetertuintjes onderhouden door leerlingen en leerkrachten geven kinderen kansen om zelf veel ervaringen op te doen. Op de kleuterspeelplaats pikken enkele kippen een graantje mee…

 

Geïnspireerd door de strategiekaart en visie van vrije basisschool de Mozaïek te Gent.

bottom of page